ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ (Terms and Conditions)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่ได้แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ระบุข้อกำหนดระหว่าง บริษัท ทเวนตี้โฟร์ โซลูชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้”) เกี่ยวกับบริการหรือคุณลักษณะใด ๆ ของ 24FIX (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการฯ”) ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้ให้บริการ

 1. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้หรือรับบริการฯ ได้ เว้นเสียแต่ว่า ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และไม่สามารถเพิกถอนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
  2. ผู้เยาว์สามารถใช้หรือรับบริการฯ ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ ในกรณีตัวแทนของผู้ใช้บริการฯ กระทำการแทน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจใด ๆ ให้ถือว่า องค์กรธุรกิจดังกล่าวได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วยแล้ว การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และไม่สามารถเพิกถอนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
  3. การที่ผู้ใช้ใช้หรือรับบริการฯ ให้ถือว่า ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และไม่สามารถเพิกถอนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
  4. หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการฯ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมนั้นด้วยเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 2. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. บริษัทฯ อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม เมื่อบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็น โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ การแก้ไขจะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไข หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่แก้ไข ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ การที่ผู้ใช้ใช้บริการต่อไปถือว่าผู้ใช้ได้ให้การยอมรับที่มีผลสมบูรณ์และไม่สามารถเพิถอนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้แก้ไขแล้ว หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ได้แก้ไขแล้ว ผู้ใช้ยอมรับว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ที่ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นประจำระหว่างการให้บริการ เนื่องจากบริษัทฯ อาจไม่มีการแจ้งเตือนต่างหากเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว
 3. บัญชี
  1. เมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแก่บริษัทฯ ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนในขณะที่ใช้บริการฯ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
  2. หากผู้ใช้ลงทะเบียนรหัสผ่านขณะที่ใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องใช้ความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบตามสมควรเพื่อไม่ให้มีการใช้รหัสผ่านในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ ถือว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการโดยใช้รหัสผ่านดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าของรหัสผ่านได้ดำเนินการด้วยตนเอง
  3. ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใช้บริการฯ สามารถลบบัญชีของตนและยกเลิกใช้บริการฯ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ใช้ยังคงต้องรับผิดชอบค่าบริการที่ตนได้รับบริการจากบริษัทฯ แล้ว
  4. บริษัทฯ อาจระงับหรือลบบัญชีผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ หากบริษัทฯ เห็นว่า ผู้ใช้กำลังละเมิดหรือได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข
  5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์จะลบบัญชีใด ๆ ที่ไม่มีการเปิดใช้งานเป็นเวลา 1 ปี หรือนานกว่านั้น นับแต่วันที่มีการเปิดใช้งานบัญชีดังกล่าวครั้งล่าสุด โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ ต่อผู้ใช้
  6. สิทธิที่จะใช้บริการของผู้ใช้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลบบัญชีของผู้ใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บัญชีจะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ แม้ว่าผู้ใช้จะได้ลบบัญชีของตนโดยไม่ตั้งใจก็ตาม
  7. บัญชีแต่ละบัญชีในบริการฯ มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีเพียงคนเดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกใด ๆ และบุคคลภายนอกใด ๆ ไม่สามารถรับช่วงบัญชีจากท่านได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  1. บริษัทฯ ตกลงจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามนโยบายของบริษัทฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาความลับ
  2. บริษัทฯ ตกลงจะจัดให้มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้ทั้งหมด
 5. การใช้บริการฯ
  1. ในการใช้บริการฯ ผู้ใช้ตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้ใช้เพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพของพื้นที่ที่จะใช้บริการในเบื้องต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของพื้นที่ดังกล่าวตามความเป็นจริง
  2. ในการตรวจสอบพื้นที่ที่จะใช้บริการดังกล่าว ให้ถือว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปตามคำสั่งของผู้ใช้และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ใช้
  3. ผู้ใช้ตกลงและยินยอมที่จะชำระค่าบริการจำนวน 1,000 บาท สอบสถานที่ที่จะใช้บริการ โดยค่าบริการในการเข้าตรวจสอบสถานที่นี้ ผู้ใช้ไม่สามารถขอเรียกคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
  4. ในการดำเนินการตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้บริการ ผู้ใช้ยินยอมและตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าเดินทางของช่างผู้ดำเนินการ พนักงานของบริษัทฯ และหรือผู้ประเมินราคาตามที่บริษัทฯ เรียกเก็บ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  5. การที่ผู้ใช้ได้แสดงเจตนาตกลงใช้บริการฯ ตามรายละเอียดงานและใบเสนอราคาของบริษัทฯ ให้ถือว่า ผู้ใช้ตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ใช้ทั้งสิ้น
  6. ในกรณีที่ผู้ใช้ได้แสดงเจตนาตกลงใช้บริการฯ ตามรายละเอียดงานและใบเสนอราคาของบริษัทฯ แล้ว หากภายหลังที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว และตรวจพบว่าไม่สามารถดำเนินการให้บริการต่อไปได้จนเสร็จสมบูรณ์หรือมีสภาพใช้งานได้อย่างปกติตามที่ตกลงไว้ โดยสภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากโครงสร้างอาคารก็ดี ข้อบังคับต่าง ๆก็ดี หรือพฤติการณ์ใด ๆ อันมิใช่ความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริษัทฯ จะคืนค่าบริการเป็นจำนวนเงินที่เหลือภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการใช้บริการฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาจำนวนเงินค่าบริการที่จะคืนให้แก่ผู้ใช้ โดยคำนึงถึงการให้บริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆแต่เพียงผู้เดียว
  7. หากในกรณีที่ผู้ใช้ปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในการใช้บริการฯ ดังกล่าว ผู้ใช้ตกลงและยินยอมสละสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทฯ ในบรรดาความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปกปิดข้อมูลดังกล่าวทั้งในทางแพ่งและทางอาญา
  8. เมื่อสิ้นสุดการให้บริการ หรือผู้ใช้พ้นจากความรับผิดใด ๆ ต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จะส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ที่เหลือจากการให้บริการให้แก่ผู้ใช้ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ สำหรับการแลกเป็นเงินสดหรือส่วนลด
  9. กรณีตรวจรับมอบงาน ผู้ว่าจ้างสามารถมาตรวจรับมอบงานเองหรือส่งผู้แทนมาตรวจรับมอบงานก็ได้ ทั้งนี้จะต้องเข้ามาตรวจรับมอบงานหลังจากได้รับแจ้งขอส่งมอบงานภายใน 3 วัน หรือแล้วแต่ตกลงจากทางบริษัทฯ หากเกินระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้ว่าจ้างยอมรับมอบงานในทุกกรณี และต้องชำระค่าบริการส่วนที่ค้างคา มิฉะนั้น ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกเป็นผู้ผิดนัดการชำระเงินในทันที และให้บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันที่ผู้ใช้ผิดนัด
 6. การยกเลิกการใช้บริการฯ
  1. ในกรณีที่ผู้ใช้ได้แสดงเจตนาตกลงใช้บริการฯ ตามรายละเอียดงานและใบเสนอราคาของบริษัทฯ แล้ว หากภายหลังผู้ใช้ไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการฯ อีกต่อไปไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่กรณีตามข้อ 5.6. ผู้ใช้ตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ คิดค่าบริการในดำเนินการดังกล่าวในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของราคาประเมินการใช้บริการฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการฯ และจะดำเนินการชำระค่าบริการดังกล่าวในทันที มิฉะนั้น ให้ถือว่า ผู้ใช้ตกเป็นผู้ผิดนัดทันที และให้บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันที่ผู้ใช้ผิดนัด
 7. งานเพิ่มเติม
  1. หลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้บริการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ผู้ใช้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ดำเนินการใด ๆ หรือมีเหตุการณ์อันจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานนอกเหนือไปจากคำสั่งของผู้ใช้ตามใบรายละเอียดงานและใบเสนอราคาของบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้ใช้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ คิดค่าบริการฯ ในงานเพิ่มเติมดังกล่าวและตกลงชำระค่าบริการฯ งานเพิ่มเติมดังกล่าวในทันที
  2. การปฏิเสธงานเพิ่มเติมอันจำเป็น ที่ทำให้บริษัทฯไม่สามารถให้บริการตามใบรายละเอียดงานและใบเสนอราคาของบริษัทฯ มิให้ถือว่าบริษัทฯ ผิดสัญญา อีกทั้งการปฏิเสธงานเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิในคิดค่าบริการในดำเนินการดังกล่าวในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของราคาประเมินการใช้บริการฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการฯ
  3. ในกรณีที่ผู้ใช้ปฏิเสธงานเพิ่มเติมจากบริษัทฯ โดยผู้ใช้จะดำเนินการสำหรับงานเพิ่มเติมเอง บริษัทฯสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯต้องพักการให้บริการฯ
 8. ระยะเวลาในการดำเนินการ
  1. บริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเพียงฝ่ายเดียว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการฯ
 9. การชำระเงิน และคืนเงิน
  1. ผู้ใช้จะต้องชำระเงินค่าบริการฯ เต็มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะมีการให้บริการฯ เว้นแต่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น โดยชำระผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
   1. ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เข้าบัญชีบริษัทฯ “TWENTY FOUR FIX CO., LTD.” ตามเลขที่บัญชีของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
   2. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (Credit) หรือบัตรเดบิต (Debit)
   3. ชำระเงินด้วยแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque)
   4. ชำระเงินด้วยระบบเงินผ่อนผ่านระบบของ 2C2P (สำหรับกรณีที่บริษัทฯ ให้ความยินยอม)
  2. รายละเอียดและเงื่อนไขในการชำระเงิน บริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจกำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงได้เพียงฝ่ายเดียว
 10. การคืนเงิน
  1. ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องทำการคืนเงินให้แก่ผู้ใช้ตามข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทฯจะทำการคืนเงินให้แก่ผู้ใช้ฯ โดยชำระผ่านทางการโอนเงิน ภายใน 60 วัน แต่สำหรับผู้ใช้ที่ชำระค่าบริการผ่านทางเครดิต บริษัทฯจะทำการคืนเงินให้แก่ผู้ใช้ฯ โดยชำระผ่านการคืนเงินทางเครดิต ภายใน 90 วัน
  2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในหักค่าบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริการฯ ตลอดจนค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 11. ข้อจำกัด
  1. หากปรากฏว่ามีงานเพิ่มเติมในขณะหรือภายหลังที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้บริการและประเมินราคา อันเป็นผลโดยตรงต่อการให้บริการฯ บริษัทฯจะเริ่มดำเนินการให้บริการฯแก่ผู้ใช้ภายหลังที่ผู้ใช้ชำระค่าบริการฯ ในงานเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งหมดก่อน
  2. ในกรณีที่มีนัดการรับบริการ แต่ไม่มีการแจ้งขอเลื่อนการนัดหมายก็ดี ไม่พบผู้ใช้หรือตัวแทนของผู้ใช้ในสถานที่ที่จะรับบริการก็ดี และ/หรือผู้ใช้หรือตัวแทนของผู้ใช้จะเข้ามาในสถานที่ดังกล่าวล่าช้ากว่ากำหนดเป็นระเวลาเกินกว่า 30 นาทีก็ดี ช่างผู้ดำเนินชอบที่จะเลิกให้บริการสำหรับวันนัดดังกล่าวได้
  3. ในกรณีที่มีการยกเลิกการให้บริการในวันนัดตามข้อ 11.3 หากผู้ใช้ต้องการนัดวันและเวลารับบริการใหม่อีกครั้ง จะต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ณ หมายเลขโทรศัพท์ 02-028-2224 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected] โดยจะต้องแจ้งรหัสหรือเลขที่งานที่ระบุในใบแจ้งงาน และต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ ซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับนัดรับบริการใหม่ครั้งละ 500 บาท ทั้งนี้หากผู้ใช้ปฏิเสธการชำระเงินค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิในการให้บริการ และจะไม่คืนค่าบริการใด ๆ
 12. ความรับผิดชอบของผู้ใช้
  1. ผู้ใช้ตกลงและยินยอมที่จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมและการเข้าไปในสถานที่ของผู้ใช้เพื่อให้บริการฯ โดยผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงการวางเงินประกันความเสียหายในการเข้าปฏิบัติงานของบริษัทฯ ต่อนิติบุคคลอาคารชุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ (ถ้ามี) แต่เพียงผู้เดียว
 13. การประกันผลงานและการรับประกันความเสียหายของบริษัทฯ
  1. บริษัทฯ ตกลงรับประกันผลงานแก่ผู้ใช้เป็นรายกรณีตามการให้บริการฯ ซึ่งจะระบุระยะเวลาประกันไว้ในใบเรียกเก็บเงินจากบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากการให้บริการฯ บริษัทฯ ตกลงดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าว โดยบรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินดังกล่าวบริษัทฯ ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
  2. ในกรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นกับสถานที่ที่ใช้บริการ และ/หรือ ทรัพย์สินภายในสถานที่ดังกล่าว อันเป็นผลโดยตรงมาจากความผิดพลาดในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงรับประกันความเสียหายให้แก่ผู้ใช้เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาประเมินการใช้บริการฯ
  3. ในกรณีที่ผู้ใช้ได้ติดต่อให้บุคคลภายนอก และ/หรือช่างผู้ดำเนินการโดยไม่ผ่านความยินยอมจากบริษัทฯ เข้าดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมผลงานที่บริษัทฯให้บริการ ให้ถือว่าระยะเวลาประกันในผลงานได้สิ้นสุดลงทันที และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบอย่างใด ๆ อีกต่อไป
  4. บริษัทฯ จะไม่รับประกันผลงานและไม่รับผิดชอบต่อผลงานที่อยู่นอกเหนือการรับรู้และยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ทุกกรณี
 14. นัดหมาย การแจ้งเตือนและการติดต่อ
  1. ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเลื่อนนัดการรับบริการ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนกำหนดเวลานัดรับบริการ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยติดต่อมาที่บริษัทฯ 02-028-2224 ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเลื่อนนัดการรับบริการได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
  2. เมื่อบริษัทฯ แจ้งเตือนหรือติดต่อผู้ใช้เกี่ยวกับบริการฯ บริษัทฯ อาจใช้วิธีที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศไว้ในเว็บไซต์ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ การโทรศัพท์ การส่งข้อความ (SMS) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น
  3. เมื่อผู้ใช้แจ้งหรือติดต่อบริษัทฯ เกี่ยวกับบริการฯ ผู้ใช้ต้องใช้แบบฟอร์มสำหรับลูกค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ หรือ แจ้งโดยวิธีอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 15. เหตุสุดวิสัย
  1. ถ้าการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ถูกกีดขวาง ถูกจำกัด หรือถูกแทรกแซง โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ใดก็ตาม ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย อันได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย โรคระบาด แผ่นดินไหว การระเบิด เหตุการณ์โดยธรรมชาติ หรือศัตรูสาธารณะ การก่อจลาจล หรือการก่อความไม่สงบภายในเมือง การนัดหยุดงาน ข้อพิพาททางแรงงาน ศึกสงคราม การคุกคามหรือกิจกรรมโดยผู้ก่อการร้าย ปัญหาทางการเมือง กฎหมายปกครอง คำสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติใดก็ตาม หรือคำตัดสินของศาลใดก็ตาม หรือขอบเขตอำนาจศาลใดก็ตาม เป็นต้น เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอื่นใดในสัญญาฉบับนี้ (“เหตุสุดวิสัย”) ฝ่ายที่ได้รับข้อจำกัดดังกล่าว จะไม่ถือเป็นการกระทำผิดสัญญาฉบับนี้ และการปฏิบัติตามสัญญา หรือภาระหน้าของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นเป็นช่วงระยะเวลาที่เทียบเท่ากันกับช่วงระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยได้กีดขวางการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวไว้
 16. กฎหมายที่บังคับและเขตอำนาจศาล
  1. สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ ต้องนำสู่กระบวนการพิจารณาระงับข้อพิพาทของศาลไทย